حصار شکنی

 

" اصلاح و تکمیل انسان بدین نیست که فرض شود یک سلسله امور زاید در وجودش تعبیه شده است و باید آن زاید ها و مضرها معدوم گردد . به عبارت دیگر اصلاح انسان در کاستی دادن او نیست . در تکمیل و اضافه کردن به اوست . وظیفه ای که  خلقت بر عهده انسان قرار داده است در جهت مسیر خلقت است ، یعنی در تکامل و افزایش است نه درکاستی و کاهش .

مبارزه با خودپرستی مبارزه "با محدودیت خود " است . این خود باید توسعه یابد . این حصار که به دور خود کشیده شده است - که همه چیز دیگر غیر از آنچه به او به عنوان یک شخص و یک فرد مربوط می گرددآن را بیگانه و نا خود و خارج از خود می بیند - باید شکسته شود . شخصیت باید توسعه یابد که همه انسان های دیگر را بلکه همه جهان خلقت را در برگیرد . پس مبارزه با خود پرستی یعنی مبارزه با محدودیت خود . بنابراین خود پرستی جز محدودیت افکار و تمایلات چیزی نیست . عشق ، علاقه و تمایل انسان را به خارج از وجودش متوجه می کند ; وجودش را توسعه داده و کانون هستی اش را عوض می کند و به همین جهت عشق و محبت یک عامل بزرگ اخلاقی و تربیتی ست ، مشروط به این که خوب هدایت شود و به طور صحیح مورد استفاده واقع گردد . "

 

+جاذبه و دافعه علی (ع) \ شهید مطهری 


منبع این نوشته : منبع
انسان ,مبارزه ,توسعه ,محدودیت ,خلقت ,وجودش ,توسعه یابد ,باید توسعه