″ صدایش را روی دلم احساس می کنم . این خوب نیست . صدا باید همانجا در گوش متوقف شود اما گاهی اوقات _ درحقیقت ٬ خیلی بندرت _ صدایی از گوش من نفوذ می کند و در تمام بدنم طنین می اندازد ‌ . صدای او ، یکی از آن صداهاست . عمیق ، مطمئن و تا حدی نرم . ″

 

+ما تمامش می کنیم / کالین هوور/ نشر آمُوت 


منبع این نوشته : منبع